Ons streven

De Stichting Breukvlakken stelt zich ten doel het freudiaanse gedachtegoed levend te houden. Ze doet dat door:

 • Het genereren van aandacht voor ontwikkelingen op het snijvlak van psychoanalyse, psychotherapie, kunst en cultuur.
 • Het (doen) organiseren van manifestaties, symposia, tentoonstellingen, optredens, lezingen en dergelijke voor een breed publiek.
 • Het zoeken van samenwerking met relevante verenigingen, stichtingen en organisaties. Dit om de doelmatigheid te vergroten, een groter publiek te bereiken en elkaar te inspireren in de zoektocht naar het onbewuste.

De in dit kader geplande activiteiten staan in ons beleidsplan. Voor een uitvoeriger uiteenzetting van onze doelen zie de mission statement.

Freud herontdekken

Freud? Bij deze naam komt bij velen het beeld op van de psychoanalyticus – met pijp en verzorgde baard – die vragen over je jeugd stelt. Of men kent  begrippen als het oedipuscomplex en de freudiaanse verspreking.

De afgelopen honderd jaar heeft Sigmund Freud’s rol als denker binnen ons westerse gedachtegoed diverse transformaties ondergaan.  De aandacht voor deze pionier in psychiatrie en psychologie richt zich daarbij steeds vaker op zijn betekenis als filosoof, socioloog en historicus.

Organisatie

BESTUUR

 • Voorzitter Jan Swinkels, emeritus hoogleraar psychiatrie
 • Secretaris Rolien van Mechelen, psychoanalytica
 • Penningmeester Johan Schokker, psycholoog
 • Lid Martine Groen, psychoanalytisch psychotherapeut
 • Satellietleden Martin Willems, Judith Belinfante, Ralph Levie, Majorie Dijkstal, Regina van Gelderen

Stichting Breukvlakken is februari 2016 te Amsterdam opgericht door:

  • Regina van Gelderen, psychoanalytica
  • Huib Kuijpers, filosoof, intercultureel consultant
  • Rolien van Mechelen, psychoanalytica

COMITÉ VAN AANBEVELING

 • Judith Belinfante, oud-politica, diverse bestuursfuncties in de kunst
 • Stefano Bolognini, psychoanalyticus, past president of the International Psychoanalytic Association
 • Adriaan van Dis, auteur
 • Anna Enquist/Christa Widlund, auteur, psychoanalytica
 • Serge Frisch, psychoanalyticus, past president of the European Psychoanalytic Federation
 • Marc Hebbrecht, psychoanalyticus, hoofdredacteur Tijdschrift voor Psychoanalyse
 • Geert Mak, auteur
 • Antoine Mooij, psychoanalyticus, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie
 • Abram de Swaan, emeritus universiteitshoogleraar sociale wetenschap
 • Willem van Tilburg, psychoanalyticus, emeritus hoogleraar klinische psychiatrie

Financiën

 • Geen beloning
  De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 • Afwezigheid winstoogmerk
  De organisatie heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De organisatie streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
 • Bestemming liquidatiesaldo
  Volgens de statuten (artikel 11.3) zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 • Werving en beheer van gelden
  De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door het aanvragen van subsidies of donaties bij overheden, publieke fondsen, private fondsen, bedrijven en particulieren. De Stichting streeft er naar de kosten voor fondsenwerving niet meer te laten zijn dan 25% van de geworven gelden.
 • Vermogen van de instelling
  De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.
 • Bestedingsbeleid
  De Stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de organisatie van diverse te ontwikkelen activiteiten en evenementen.
 • Beschikken over het vermogen van de Stichting
  Op grond van artikel 4.8 van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.
 • Beschrijving van de administratieve organisatie
  De financiële administratie van de Stichting wordt gevoerd door Dhr. Don Linszen, penningmeester van het bestuur.

Gegevens

 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / fiscaal nummer: 856096362
 • KvK 65395891
 • Bankrelatie ABN AMRO (rekeningnummer IBAN NL55 ABNA 0501492577)

Verantwoording

  • Download het financiële overzicht 2017 (MS Excel-bestand) hier.
  • Voor een overzicht van de in 2017 uitgevoerde activiteiten klik hier.
  • Voor de balans en resultatenrekening van 2018 klik hier.
  • Voor de balans en resultatenrekening van 2019  klik hier.
  • Voor de balans en resultatenrekening van 2020  klik hier.
  • Voor de balans en resultatenrekening van 2021  klik hier.
  • Voor een overzicht van in 2021 uitgevoerde activiteiten klik hier.
  • Voor de balans en resultatenrekening van 2022  klik hier.

ANBI

Voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI klik hier.

Interdisciplinair

Maatschappelijk Urgent

Vernieuwend

Mission Statement

De Stichting Breukvlakken stelt zich ten doel de maatschappelijke discussie op het snijvlak van psychoanalyse, psychotherapie en maatschappij te bevorderen. Zij wil de betekenis, de relevantie en het belang van het psychoanalytisch gedachtegoed laten zien als een oplossingsgericht denken voor de psychosociale problemen waarvoor we ons vandaag de dag gesteld zien.

De Stichting Breukvlakken richt zich nadrukkelijk op de psychologische en biologische mechanismen die het individuele leven bepalen, maar ook, vanwege de nauwe samenhang met de psychologische en biologische drijfveren van de mens, op de ordening van het menselijke bestaan in zijn collectieve verschijningsvormen (onderwijs, politiek, recht). Dergelijke sociale instituties grijpen direct in op het leven van het individu en dienen daarom te worden betrokken in een analyse van de huidige politieke en psychische malaise.

Daarnaast wil de Stichting Breukvlakken het gebruik van de kunsten als intermediair tussen onze moeilijk in woorden te vatten subjectieve binnenwereld, en de objectief ‘waarneembare’ buitenwereld gebruiken om nieuwe wegen te vinden om ons uit te drukken in woorden en daden. Hoewel het uitgangspunt van de stichting nadrukkelijk een psychologisch en psychoanalytisch georiënteerd perspectief is, beoogt ze nadrukkelijk een interdisciplinaire benadering waarin niet alleen verschillende wetenschapsgebieden (de neurowetenschappen, neurologie, psychiatrie, psychologie, sociologie) en filosofieën elkaar wederzijds kunnen aanvullen, maar ook voor de Kunsten een plek wordt toegedacht om deze discussie tussen de verschillende disciplines op hun eigen wijzen te bevorderen.

Voor een Engelstalige uiteenzetting van onze doelstelling klik hier. Voor ons Beleidsplan 2019-2020  klik hier.

Blijf op de hoogte

Breukvlakken is een actieve stichting die lezingen, seminars, congressen en culturele bijeenkomsten organiseert. Volg ons op sociale media of abonneer je op de nieuwsbrief.

‘Om diepgaande invloed op de mensen te hebben, komt het er niet op aan hun bewuste ziel te beïnvloeden, maar hun onbewuste.’

Gustave le Bon

‘Geef een kind de macht en het vernietigt de wereld.’

Sigmund Freud

‘Het onbewuste zieleleven van de mens is zo koppig als een muilezel.’

Simon Vestdijk

‘Psychoanalyse is als muziekles, vijf jaar lang merk je geen enkele vordering en opeens kan je piano spelen.’

Woody Allen

Laat je inspireren en blijf op de hoogte van onze activiteiten